Ga naar de inhoud

“Festival Zweiersdal” en je gegevens

privacyverklaring versie 19/02/2023

Het “Festival Zweiersdal” bestaat uit een groep enthousiaste bewoners, zonder enige formele of  juridische structuur. Wel hechten wij veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we je graag duidelijk informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

“Festival Zweiersdal” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

  1. Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
  2. Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  3. Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
  4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
  5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen; 
  6. Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren. 

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze website: www.festivalzweiersdal.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Wij vragen uitsluitend om je mailadres en eventueel je (mobiele) telefoonnummer als je je inschrijft voor één van de door ons georganiseerde activiteiten in het kader van het “Festival Zweiersdal”. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken om je te informeren over de activiteit waar je je voor opgeeft en voor algemene informatie welke voor je deelname aan deze activiteit van belang zou kunnen zijn. Nadat alle evenementen in het kader van het “Festival Zweiersdal” zijn beëindigd ontvang je nog eenmaal een mail van ons waarin je kunt aangeven of je ook in de toekomst geïnformeerd wilt worden over nieuwe activiteiten. Indien je niet binnen veertien dagen hierin toestemt zullen we ons inspannen om je mailadres te verwijderen uit onze bestanden en de eventuele reserve kopieën van deze bestanden.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de verwerking. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de verzending van e-mails. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Bewaartermijn 

“Festival Zweiersdal” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via onze website.

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.festivalzweiersdal.nl) worden gepubliceerd.